• http:////www.redcross.bg/
  • Условия за ползване

   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

   на  Коледен магазин

    

    

   1. ПРЕДМЕТ

   1.1. Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на https://shop.mypromocc.bg, които уреждат правилата за използването на https://shop.mypromocc.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през https://shop.mypromocc.bg.

    

   2. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРОДАВАЧА

   2.1.   Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД е дружество със седалище и адрес на управление в България, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, с ЕИК 131032463 (Възложител).

   2.2. Смарт Комуникейшънс ЕООД с регистрация на адрес гр. София, бул. Александър Малинов 87, с ЕИК 131092268 (Организатор или Продавач).

   2.2.   Възложителят възлага на Организатора дa администрира електронния магазин  на интернет адрес :  https://shop.mypromocc.bg (наричани за краткост „платформата за електронна търговия ККХБК“). 

   2.3.   Можете да се свържете с Организатора  на посочения по-горе адрес, на телефон +359884104872 или по електронна поща office@bgsmart.com.

    

   3.ДЕФИНИЦИИ

   3.1.   Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през интернет сайт на  ККХБК на адрес: tps://shop.mypromocc.bg.

   3.2   Продавач – Организатора.

   3.3.   https://shop.mypromocc.bg – платформата за електронна търговия ККХБК.

   3.4.   Платформата – домейна https://shop.mypromocc.bg и неговите поддомейни.

   3.5.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформатапо какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

   3.6.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.).

   3.7.   Списък/Кошница – уеб страница в Акаунта на Клиента, в която той може да добавя продукти, от които се интересува.

   3.8.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Организатора и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Организатора , през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

   3.9.   Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през Платформата.

   3.10.   Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

   3.11.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

   3.12.   Съдържание:

   •   цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;

   •   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Организатора , изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

   •   всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Организатора на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

   •   информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

   •   информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

   •   данни относно Продавач.

    

   3.13.   Транзакция – действието от страна на Организатора по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

   3.14.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

   3.15.   Коментар – оценка или критична забележка или на друг коментар.

   3.16.   Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.

   3.17. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

   3.18.   “Плащане ” – услуга за плащане, за  сайта https://shop.mypromocc.bg се предоставя през платформата „Еpay“ (www.epay.bg), представляваща система за плащане, и е достъпна за Клиентите, чрез която те могат да извъшват плащане с дебитна или кредитна карта онлайн, както и опция за плащане с наложен платеж при доставка на стоката с куриер.

    

   4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   4.1.   Общите условия на платформата ККХБК са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

   4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

   4.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Организатора  по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

   4.4.   Възложителят  и Организаторът имат  право да извършват  промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

   4.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия Организаторът ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформатапри всяко нейноползване.

   4.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

   4.7.   Организаторът полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Организаторът уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

   4.8.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат промянени по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Организаторът предварително се извинява на своите Клиенти.

   4.9.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Възложителят и Организаторът се стремят  да предоставят   най-подходящата и важна информация.

   4.10.   Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

   4.11.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Възложителят и Организаторът не носят  отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрират, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

    

   5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

   5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път и която съответно се регисрира от самия него.

   5.2.   Организаторът  ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Организаторът  прави по електронен път (имейл).

   5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ККХБК уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

   5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.[EK1] 

   5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

    


   6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА 

   6.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

   6.2.   Възложителят и Организаторът си запазват правото по свое усмотрение да ограничат достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Възложителя и/или Организаторапо какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към форма за контакт в интернет сайт https://shop.mypromocc.bg/kontakti за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Възложителят и Организаторът не носят  отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

   6.3.   Клиентът има право да се свързва с Организатора  на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

   6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформатаадреси в раздел „Контакти”.

   6.5.   В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Организатора си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

   6.6.   Възложителят и Организаторът могат да публикуват рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него на Платформата, за определен период от време.

   6.7.     Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформатаса крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

   6.8.   В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се обърне към форма за контакт в интернет сайт https://shop.mypromocc.bg/kontakti.

   6.9.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Възложителят и Продавачът не носят каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

   6.10.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Възложителят и Продавачът няма да носят отговорност за такива несъотвествия.

     

   7.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

   7.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Възложителя и The Coca-Cola Company.

   7.2.    Възложителят и The Coca-Cola Company имат и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са техни собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

   7.3.   Нищо в сключения между Организатора   и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Възложителя  и The Coca Cola Company  последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Възложителя  върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Възложителя.

   7.4.   Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

   7.5.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

   7.6.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Възложителя  за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Организатора   и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Възложителя и The Coca Cola Company, които имат право да потърсят отговорността на Клиента за това.

   7.7.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Организатора  няма да се счита за съгласие от страна на Възложителя и The Coca Cola Company  да позволят  на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Организатора.

   7.8.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ККХБК .


   8.ПОРЪЧКА

    

   8.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

   8.2.   Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

   8.3. Потвърждавайки Поръчката Организаторът  потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

   8.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Организатора  във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Организатора  да предостави тези данни на  куриерска фирма и други трети лица във връзка с осъществяване на поръчката и нейното доставяне .

   8.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на   Възложителя и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

   8.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

   • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания

   • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

   8.7.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Организатора . Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача . Клиентът следва да върне Продукта на адрес: София, бул. Александър Малинов 87, ет.4, офис 12, като междувременно уведоми Продавача за това на office@bgsmart.com  или на телефон +359 884 104 872. Клиентът може да върне Продукта(-ите) и като изпрати писмо чрез формата за контакти на https://shop.mypromocc.bg/kontakti. В този случай, куриер, изпратен от Организатора  ще вземе Продуктите от адреса, посочен от Клиента, а последният ще плати дължимата такса за това на куриера.

   8.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

   • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

   • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

   8.9.   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

   8.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите/Клиентите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на по отношение на стоките, предлагани от Организатора , при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

    

   9.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

    

   9.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

   •   при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиентаи потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

   •   при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавачаи които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

   •   при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

   •   при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

   •   при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

   •   при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

   •   при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

   •   при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

    

   10.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

    

   10.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Възложителя и Организатора , той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Възложителя и/или Организатора: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

   10.2.   Клиентът се съгласява да предостави на Възложителя и Организатора  неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата.  Възложителя и/или Организатора имат правото да използват, възпроизвеждат, публикуват, променят, предават и разпространяват тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Възложителя и/или Организатора могат  свободно да използват и обработват за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Възложителят и/или Организаторът  нямат задължение да пазят  така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

   10.3.   С предоставянето на свои данни на Възложителя и/ Организатора  (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Възложителя и/или Организатора или трети лица, които са куриери,  партньори на Възложителя и/или Организатора  и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Възложителя и/или Организатора  може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

   10.4. С предоставянето на свои лични данни на Възложителя и/или Организатора  Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Възложителя и/или Организатора регистрирани като  Администратори на лични данни съгласно изискванията на ЗЗЛД, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 10.1.

    

    

   11.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

    

   11.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

   11.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

   11.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

   11.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

   11.5.   Организаторът  издава фактура/касова бележка за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата. Клиентът е съласен да получава такъв документ на хартиен носител при доставка на Стоката.

   11.6.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

   11.7 За повече информация относно условията на платформата Epay, посете интернет страницата https://www.epay.bg.

   В случай, че в акаунтът на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

    

   12.ДОСТАВКА НА СТОКИ

    

   12.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма Speedy на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

   12.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в праткатане се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на https://shop.mypromocc.bg/kontakti и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

   12.3.   Организаторът  ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България чрез куриерска фирма Speedy. Цената на доставката на стоки е  на стойност под 50 лв. (с ДДС) ще е 5.50 лв. и срокът за доставка е до 10 работни дни, от поръчката.

   13.ГАРАНЦИИ

    13.1.   Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

   13.2.   Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.

   13.3. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

    

   14.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

   14.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

    

   15.Право на отказ

   15.1. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

   СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

    

   До ………………………

   /името на търговеца/

   ……………………………………………………………………..

   /адрес, ЕИК/

   С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

   …………………………………………………. /описание на продукта/

   Стоката е поръчана на ………………….

   Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

   ………………………………………………………………………../Име на потребителя/

   Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

    

   ……………….                                                                             …………………………….

   /Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

    

    

    

   16.ОТГОВОРНОСТ
   16.1   Продавачът и Възложителят не носят отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача и Възложителя.

   17.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

   17.1. Възложителят и Организаторът  са  регистрирани като администратори на лични данни съгласно ЗЗЛД съответно  под № 7245 и № 54506.

   17.2. Съгласно изискванията на българския ЗЗЛД  относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, Възложителя и/или Организатора  са задължени да обработват личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

   17.3.   Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

   17.4.   Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Възложителя и  Организатора , и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 11.1 и 19.3 от настоящите общи условия и в Политиката за поверителност[EK2] .

   17.5.   Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидни от българското  законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение,  правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от  ЗЗЛД за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

   17.6.   Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, София, България -  Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД и гр. София, бул. Александър Малинов 87, а да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

   17.7.   Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, София, България -   на вниманието на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД  и гр. София, бул. Александър Малинов 87според следните цели:

   •   поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на  ЗЗЛД относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни;

   •   уведомление до трети страни на които са личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат

   17.8.   Купувачът се съгласява и разрешава на  Възложителят и  Организаторътда предоставятличните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са:  доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които Възложителят и/или  Организаторът  могат  да развиват  общи програми за офериране на пазара на предлаганите  Стоки и Услуги, застрахователни дружества.

   17.9.   Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

    

    18.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

    

   18.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

   18.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

    

   19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

    

   Настоящият договор е предмет на българското  законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между ККХБК  и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български  съдилища в  гр. София без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите и ЗЗЛД.